Konut Sigortası

tfile_p5_img02Sizin ve sevdiklerinizin güvencesi eviniz. Peki evinizin güvende olduğundan emin misiniz? Konutunuzun geleceğini güvence altına alabilmeniz için, herkezin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun konut poliçesi hazırladı.

Konut poliçesiyle otomatik olarak güvenceye aldığımız riskler:

 • Yangın Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Araç Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Seylap
 • Duman
 • Kar Ağırlığı
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör, Sabotaj
 • Boya Badana ve Dahili Dekorasyon Teminatı
 • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
 • Kira kaybı
 • İkametgâh Değişikliği Masrafları,
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Ankara Sigorta Konut Yardım Hizmetleri
 • Konut Onarım (İstanbul,İzmir,Ankara, Bursa, Antalya,Muğla ve Adana illerine)
 • Hukuksal Koruma
 • Kazaen kırılma

İsteğe Bağlı Olarak;

 • Deprem
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 • Ferdi Kaza
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması (Aynalar ve Cam Masalar Dahil)
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Deprem Temelleri
 • Dolu

Binaya Ait Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı:

Bina Sigortası yapılması durumunda, Bina Sigorta Bedelinin % 5’ine kadar, binanın üzerinde bulunan her türlü sabit tesisat (elektrik saati, su sayacı, radyator, doğalgaz sayacı vs) Hırsızlık teminatı kapsamındadır.

Hukuksal Koruma:

Taşınmaz mala bağlı teminatlardan dolayı meydana gelen hasarlar da, avukatlık ücretleri %10’nuna, mahkeme harç giderleri %15’ine, icra harç giderleri %10’nuna, noter masrafları da %5 ‘ine kadar teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları; Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 5.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 5.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

3.Şahıs Mali Mesuliyet:

Sigortalı mahale gelen Misafirlerin başına gelebilecek Bedeni Zararlar 5.000,00 TL, Maddi Zararlar 5.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.

1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tarı olup, ödenecek tazminatın %5`i (herhalükarda aylık 1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.

Yangın Mali Mesuliyeti, kira kaybı ve hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacını azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlıdır.

Kazaen Kırılma Teminatı:

TV, Radyo, Video, DVD, VCD,Müzik seti ve Bilgisayarların kazaen kırılması azami 1.000,00.-TL’ ye kadar ödenir.

Cam Kırılması Teminatı:

Kapı, pencere, vitrin camları (aynalar ve ışıklı panolar dahil) sigortalıdır.

Enkaz Kaldırma Masrafları:

Toplam sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlı kalmak kaydıyla enkaz kaldırma masrafları teminata dahildir.

Boya – Badana Teminatı:

Sigortalının kiracı olması durumunda da, teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.

Dolu Teminatı:

Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır. Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

Enflasyon Teminatı:

Sigortalanan eviniz ve/veya eşyanız, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır.

Eksik Sigorta Klozu:

Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.

Comments are closed