BEYAZ ÖNLÜK İle Başınız Ağrımasın

1384420512Kapsam

21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı maddi, manevi ve yargılama giderlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

TEMİNATLAR

Sağlık hizmeti sunan, Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Sağlık Birimlerinde çalışan Tabipler, Diş Tabipleri ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre Uzman olanların;

 • Mesleki hizmetleri sırasında ihmal, hata veya kusurları sonucunda herhangi bir hastanın, bedensel zarara uğradığını iddia etmesi veya yaşamını kaybetmesi nedeniyle,
 • Sözleşme süresi içinde ve sözleşme yapılmadan önce meydana gelen bir olay nedeniyle talep edilen zararlara,
 • Sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı maddi, manevi ve yargılama giderleri teminat altındadır. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

TEMEL ÖZELLİKLER

Süre: 1 Yıl    Prim Para Birimi: TL

Azami Teminat Limiti: Olay Başına 400.000 TL.  (poliçe süresince toplam 1.800.000 TL)

Prim Ödeme Şekli: Poliçe peşin poliçe olmakla beraber kredi kartı ile blokeli ödemelerde 4 taksit uygulaması mevcuttur.

Risk Sınıfı: Uzmanlık alanlarına göre 4 farklı mesleki risk sınıfı

Coğrafi Alan: Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlıdır.

Hasarsızlık İndirimi: 1.Yılın Sonunda %10, 2.Yılın Sonunda % 15, 3.Yıl ve sonrası için %20 indirim oranı uygulanmaktadır.

Sürprim oranları: Tek hasar var ise %15, 2 hasar var ise % 30, 3 ve daha fazla hasar var ise %50 Sürprim uygulanmaktadır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

 • Özel sağlık kurum ve kuruluşları için, sigortalının kurumlar arasında iş değişikliği yapması durumunda, önceki kurum tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinin teminatı devam ediyorsa, yeni kurumun sözleşme süresi sonuna kadar sigorta yaptırma sorumluluğu ortadan kalkar.
 • Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafında gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilir.
 • Sözleşmenin yapılması, sona ermesi ve risk değişikliği gibi tüm bilgiler poliçe bazında en geç 24 saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine iletilir.
 • Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yaptırılmış ihtiyari sigorta var ise ve bu ihtiyari sigorta zorunlu sigortayla verilen teminatın üstü için yapılmamışsa, bu sigorta ile zorunlu sigorta arasında Türk Ticaret Kanununun birden çok sigorta (müşterek sigorta) hükmü uygulanır. (Sigorta bedelinin toplam hasara orantısı kadar)

ASİSTANS HİZMETLERİ

Lifestyle & Konut Asistans

 • Concierge Hizmetleri
 • Kültürel Aktiviteler Danışma
 • Ulaştırma Hizmetleri*
 • Konut Hizmetleri
 • İdari Hizmetler

* Ulaştırma hizmetlerinde kurye bedeli sigortalıya aittir.

Medikal Asistans

 • Acil Yardım Hizmetleri
 • Seyahat Hizmetleri

Araç Asistans

 • Onarım / Çekme / Koruma
 • Yolculuğa devam
 • Patlak Lastik
 • Tıbbi Nakil / Geri Dönüş
 • Refakatçi
 • Trafik Kazası Sonucu Vefat durumunda Cenaze Nakli
 • Aracın Geri Dönüşü
 • Yedek Parça
 • Araç Bilgi Hattı

RİSK GRUPLARI

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

 • Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 • Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 • Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar.
 • Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

TAZMİNAT DURUMUNDA GEREKEN BELGELER

Sigortalı / Sigorta Ettiren haberdar olduğu andan itibaren riskin gerçekleştiğini 5 gün içinde şirkete ihbar etmekle yükümlüdür.

 • Sigortalının mesleki faaliyetinin yasallığına dair diploma ve/veya ruhsat tarzı belgeleri
 • Sigortalı aleyhine başlatılmış, cezai ve hukuki girişimi belgeleyen dilekçe ve ekleri
 • Olayın oluş şeklini belirtir resmi tespit tutanağı
 • Olayın başlangıç ve seyrine ilişkin doktorun detaylı beyan yazısı
 • Oluşan zararın detaylı tanımları ve fiyat dökümü
 • Vefat edenin ölüm nedenine dair gösteren tüm belgeler/ sürekli sakatlık durumunda heyet raporu
 • Sürekli sakat kalması halinde heyet raporu
 • Sigorta Şirketinin talep edeceği diğer bilgi ve belgeler

Comments are closed