İşyeri Sigortası

tfile_p1_img01Yapı tarzı tam kâgir ticari işletmenizin geleceğini güvence altına alabilmek için herkesin değil, “sizin” istek ve ihtiyacınıza uygun bir poliçedir.

Bu poliçeyle otomatik olarak güvenceye alınan riskler;

İsteğe Bağlı Olarak;

 • Yangın Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Araç Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
 • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
 • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
 • Yangın Mali Mesuliyet ek teminatları
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Ankara Sigorta İşyeri Yardım Hizmetleri
 • Deprem
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Ferdi kaza
 • Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil )
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Sel veya su baskını
 • Kar ağırlığı
 • Hırsızlık
 • Dolu

İş Durması Teminatı :

Yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı muhteviyat için ödenecek tazminatın azami %10’u (her halükarda günlük 1.000,00 TL.’sını geçemez) ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenir. Tazminatın hesabında durma süresince isabet eden bir önceki sezon sonuçları ile hasardan önceki işin seyri dikkate alınır. Ancak; hasarın geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen durmalara sebep olan yangın hasarları teminat dışındadır.

Yangın Mali Mesuliyet Teminatı :

Yangın sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede belirtilen tüm teminatları (tabi afetler hariç) kapsamaktadır. Kiracının Mal sahibine, Mal sahibinin Kiracıya, Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı kanuni sorumlulukları azami toplam poliçe bedelinin % 20’sine kadar teminata dahil edilmiştir. Manevi tazminat talepleri hariçtir.

Enflasyon Teminatı:

Sigortalı mahale, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır.

Alternatif İş Yeri Masrafları Teminatı :

Poliçede belirtilen teminatlara (Tabi afetler hariç) bağlı olarak meydana gelen bir hasar neticesinde, binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir ve yeniden inşa için sigortalının 6 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Ancak ; Bu masrafların toplam limiti ödenecek tazminatın % 5’i (her halükarda aylık 1.000,00 TL.’sını geçemez.) ayrıca sigortalıya alternatif işyeri masrafı tazminatı olarak ödenir.

Kira Kaybı Teminatı:

Yangın Sigortası Genel şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, poliçede teminat altına alınan risklerden (Tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın azami % 5’i (Her halükarda aylık 1.000,00 TL.’sını geçemez) ayrıca sigortalıya kira kaybı tazminatı olarak ödenecektir. Kira kaybı hasarlarında aşağıdaki kloz şartları geçerlidir.
a) Kiracının Kira Kaybı: Poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmıdır.

b) Malikin Kira Kaybı: Poliçe üzerinde belirtilmiş olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu beklenen kiranın alınamamasıdır. Bu teminat ile sigortalıya ödenecek yıllık toplam tazminat en fazla 6 ay ile sınırlıdır.

İzolasyon Eksikliği Teminatı :

Poliçe vadesi içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir. Bu kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeni ile oluşan hasar talepleri ödenmez. Yıllık toplam 2.500.TL.sı ile sınırlıdır.

Dolu Teminatı:

Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar, poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır. Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

Ferdi Kaza:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir. Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları; Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 10.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 10.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

Şahıs Mali Mesuliyet :

Sigortalı mahale gelen kişilerin başına gelebilecek Şahıs Başına Bedeni Zararlar 10.000,00 TL, Kaza Başına Bedeni Zararlar 30.000,00 TL, Maddi Zararlar 10.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.

Eksik Sigorta Klozu :

Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.

Comments are closed