KVKK Aydınlatma Metni

A.GENEL OLARAK

Kızılkaplan Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. (“Kızılkaplan Sigorta’’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Kızılkaplan Sigorta ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

B.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu “şirketimiz” olarak bulunmaktadır.

C.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kızılkaplan Sigorta tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları  ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kızılkaplan Sigorta ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dahilin de işlenebilmektedir:

 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere mevzuat kaynaklı saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 2. Satış kanalları ile iletişime geçilmesi, acente çalışma koşullarının ve devamındaki süreçlerin belirlenmesi
 3. Şirket gerçekleşen verilerinin ay kapama sonrası alınarak ilgili raporların hazırlanması ve çalışmalarının yapılması
 4. Hasar sürecinin yönetilmesi ve hasar başvurularının incelenmesi marifetiyle dosyaların neticelendirilmesi
 5. Eğitimlerin düzenlenmesi
 6. Denetim, analiz ve raporlamaların yapılması
 7. Adayın işe uygunluğunun değerlendirilmesi, mevcut personelin performans sistemine kayıt edilmesi ve değerlendirmeye dahil edilmesi
 8. Çalışanların poliklinik muayenelerinin yapılması, eğitim kayıtlarının tutulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararlarının kayıt altına alınması, Ramak Kala Formlarının oluşturulması ve kayıt altına alınması, İşe girişlerde ve işin gerektirdiği sürelerde çalışanların sağlık taramalarının yapılması, İş kazalarının SGK’ya bildirilmesi ve kayıt altına alınması
 9. Poliçe üretim ve tahsilatı ile ilgili işlemlerin yapılması, Poliçe tahsilatının, Sigorta Şirketine ödenmesi
 10. Şirketin mal ve hizmet aldığı satıcıların muhasebe kayıtlarının tutulması cari hesaplarının ve ödemelerinin takibinin yapılması, personel özlük hakları ile ilgili ödemelerin yapılması,
 11. Sigorta şirketine ait ürün ve hizmetlere yönelik müşteriden gelen taleplerin karşılanması,
 12. Risk analizi yapılarak fiyat teklifinin, poliçenin ve zeylin oluşturulması
 13. OHAL kapsamında yerine getirmekle yükümlü olduğumuz Kurumumuza iletilen bildirimlerin yerine getirilmesi
 14. Şirket için gerekli olan ürün ve hizmet satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 15. Sistemlerin yedeklenmesi, Sistemlerin Güvenliğinin sağlanması
 16. 20.000 TL ve üzerinde işlem yaptıran (poliçe üretilen veya hasar tazminat ödemesi yapılan) müşteri veya lehtarların kimlik bilgilerinin temin edilmesi
 17. Suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanına yönelik şüpheli görülen işlemlere ilişkin tüm bilgilerin kaydedilmesi ve MASAK’a bildirilmesi

Ayrıca, belirli bir Kızılkaplan Sigorta internet sitemizi kullandığınızda, Kızılkaplan Sigorta’nın  internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, MASAK Mevzuatı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Kızılkaplan Sigorta’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda kanuni süreleri boyunca muhafaza altında tutulabilecektir.

Aşağıda yer alan hallerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanız aranmayacaktır:

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

D. KiŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili, sigortalılar, asistans şirketleri, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, T.C. Hazine Müsteşarlığı, T.C. Çalışma Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, DASK, Tarsim, TOBB, MASAK gibi resmi kurumlar, Bağımsız denetim şirketleri, tıbbi danışmanlar, aktüerler, sözleşmeli avukatlar, bankalar, ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesinde yer alan işleme şartlarına dayalı olarak  yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sigortalama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kızılkaplan’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilebilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi halinde aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

G. VERİ GÜVENLİĞİ

Kızılkaplan Sigorta kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz nezdinde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle web sitemizin “Bize Ulaşın” bölümünden iletebilir ya da başvuru formunu doldurarak; Kızılkaplan Sigorta’ya şahsen başvuru yapabilir, söz konusu formu Ballıkpınar Mah. Köy Yolu Capital Country (Küme Evleri) Tip 3 No: 23 Gölbaşı Ankara -Türkiye adresine (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilir ya da ilgili formu kizilkaplansigorta@hs03.kep.tr  elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

H. ÇEREZ (Cookie) POLİTİKASI METNİ

Bilgilendirme

Birçok web sitesi, teknik, işlevsel, deneyim kalitesini arttırmak ve benzeri birçok sebepten “Çerez” (Cookie) kullanmaktadır. Aşağıda “çerez” (Cookie) kullanımımız, kullanıcıların bu çerezleri çeşitli mecralarda nasıl yönetebileceği açıklanmaktadır.

Bu dokümanda açıklanan bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sitemizden erişilebilen Aydınlatma ve Açık Rıza metni ile bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez (Cookie), herhangi bir İnternet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyasıdır. Çerez dosyalarında oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır. Çerez kullanan bir site ziyaret edildiğinde bu site, erişimin yapıldığı tarayıcıya sabit diske bir ya da daha fazla çerez bırakma konusunda talep gönderebilir.

Çerezler, siteyi ziyaret eden kişilere ait isim, yaş, adres, cinsiyet gibi kişisel verileri barındırmazlar.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org sitelerini ziyaret ediniz.

Çerez (Cookie) Tipleri Nelerdir?

Çerez’ler, kullanım amacı, süreleri ve oluşturanlar açısından çeşitli tiplere ayrılırlar.

Çerez’i oluşturan ve yerleştiren tarafın kim olduğuna bağlı olarak web sitesi çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri, web sitesinin iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve iş birlikteliklerine bağlı olarak farklı şirketler tarafından yönetilebilmektedir.

Çerezin kullanımda kaldığı süreye bağlı olarak session (oturum) çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini ziyaret etmeyi bıraktığı an silinmektedir. Kalıcı çerezler ise çerezin kullanım amacına bağlı olarak belirlenmiş sürelerde ziyaret bitmiş olsa bile kullanıcının ziyaretçinin cihazında kalmaktadır.

Çerezlerin kullanım amacına bağlı olarak web sitesinde reklam ve hedefleme çerezleri, deneyim kişiselleştirme çerezleri, doğrulama çerezleri, analiz/analitik çerezler ve teknik çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezler Neden Kullanılır?

Web sitesinde çerezler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.

 • Ziyaret ve deneyim kişiselleştirme, hedefleme, doğru ve amaca dönük reklam ve tanıtım faaliyetleri
 • Web sitesi ve bileşenlerinin işlevlerinin doğru, kolay ve daha verimli çalışması
 • Web sitesini, kaynak kullanımı, erişen bilgisi, ziyaretçi sayısı ve platformlarının tespiti gibi bilgileri analiz ederek performansı arttırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek
 • Web sitesinin çalışması için gerekli olan işlevleri yerine getirmek

Çerez Kullanımına Dair Kişisel Tercih Yönetimini Nasıl Yapabilirsiniz?

Web sitemizin çalışması için gerekli olan bazı konularda çerez kullanımını tercihe bağlı olarak devre dışı bırakmak, web sitesinin doğru çalışmasına engel olabilmektedir. Bu tip çerezler ile ilgili terchilerinizi değiştirdiğinizde web sitemizden edineceğiniz bilgi ve ziyaret deneyiminizin aksamaya uğramayacağını garanti edemeyiz.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Chrome : http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

İnternet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox : http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera : https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari : https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

I. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR ?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://kksigorta.com/Home/BasvuruFormu.pdf adresinde yer alan Kızılkaplan Sigorta Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

Comments are closed